Studiju programmas

Ārstniecība

KVALIFIKĀCIJA – ĀRSTA PALĪGS

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Programmas kods: 41 721 00
Kvalifikācija: ārsta palīgs
Studiju ilgums: 3 gadi (120 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība 
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas

 Ārstniecības izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
» Studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/klīniskās prakses) – 89KP;
» Prakse ( ārpus izglītības iestādes)- 21KP;
» Kvalifikācijas darbs – 10 KP
Ārstniecības izglītības programmas apjoms ir 120 kredītpunkti (turpmāk KP), kas tiek iegūti trīs gadu (6 semestru) laikā. KP ir uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 darba stundām.

Studiju kursu un prakšu izvēli un saturu nosaka Profesijas standarts PS 0262 – 03.06.2004., kā arī LR MK noteikumi Nr. 141. – 20.03.2001, Nr. 68 – 19.02.2002. Patstāvīgais darbs –35% no studiju kursu teorētisko nodarbību stundu skaita.

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Programmas kods: 41 721 00

STUDIJU PLĀNS

Skatīt šeit.

KVALIFIKĀCIJA – NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTA PALĪGS

Studiju ilgums: 2 gadi (80 kredītpunkti) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas
Maksas vietas 800 Eur / gadā

KVALIFIKĀCIJA – AMBULATORĀS APRŪPES ĀRSTA PALĪGS
Studiju ilgums: 2 gadi (80 kredītpunkti) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas
Maksas vietas 800 Eur / gadā

STUDIJU PLĀNS 
Ambulatorās aprūpes ārsta palīgiem skatīt šeit.

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgiem skatīt šeit.

 

 

Sadarbības partneri