Stipendijas

Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus atbilstoši attiecīgās studiju programmas studiju plānam, iegūstot attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

Lai pieteiktos stipendijas iegūšanai, kuras minimālais apjoms mēnesī ir 99.60 eur, nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu un iesniegt to 211. vai 212. kabinetā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā.
Ar stipendijas piešķiršanas nolikumu varat iepazīties šeit.

Stipendiju piešķiršanas komisija

Stipendiju piešķiršanas komisijas izveidi un darbības mērķus nosaka LU RMK Stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums, kas izstrādāts saskaņā ar: MK noteikumiem Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”(02.09.2004.) MK noteikumi Nr. 511 „Grozījumi MK 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 ”Noteikumi par stipendijām”” un LU Senāta 28.12.2009. lēmumu Nr. 307 „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas nolikumu”.

Stipendiju komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī. Nepieciešamības gadījumā komisijas sēdes notiek vairākas reizes semestrī.

Stipendiju komisijas sastāvs:

Sarmīte Villere – direktores vietniece izglītības darbā, komisijas locekle

Baiba Avota – lektore, komisijas locekle

Linda Peiča – lektore, komisijas locekle

Kristīne Leimane – Ārstniecība I kurss, komisijas locekle

Jeļizaveta Subakova – Māszinības I kurss, komisijas locekle

Vineta Dziemidova – Māszinības III kurss, komisijas locekle

Lāsma Bitjukova – Māszinības II kurss, komisijas locekle

Anna Marija Vītola – Ārstniecība III kurss, komisijas locekle

Vladislavs Klapenkovs – Ārstniecība II kurss, komisijas loceklis

 

Sadarbības partneri