Stipendijas

Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus atbilstoši attiecīgās studiju programmas studiju plānam, iegūstot attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

Lai pieteiktos stipendijas iegūšanai, kuras minimālais apjoms mēnesī ir 99.60 eur, nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu un iesniegt to 211. vai 212. kabinetā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā.
Ar stipendijas piešķiršanas nolikumu varat iepazīties šeit.

Stipendiju piešķiršanas komisija

Stipendiju piešķiršanas komisijas izveidi un darbības mērķus nosaka LU RMK Stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums, kas izstrādāts saskaņā ar: MK noteikumiem Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”(02.09.2004.) MK noteikumi Nr. 511 „Grozījumi MK 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 ”Noteikumi par stipendijām”” un LU Senāta 28.12.2009. lēmumu Nr. 307 „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas nolikumu”.

Stipendiju komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī. Nepieciešamības gadījumā komisijas sēdes notiek vairākas reizes semestrī.

Stipendiju komisijas sastāvs:

Sanda Brīkša – studiju programma Ārstniecība, 3. kursa studente – komisijas priekšsēdētāja;
Rūta Bogdanova – direktores vietniece, komisijas priekšsēdētājas vietniece;
Inga Buceniece – lektore;
Linda Alondere – docente;
Baiba Kēla – studiju programma Māszinības, 3. kursa studente;
Vineta Dziemidova – studiju programma Māszinības, 2. kursa studente;
Lāsma Bitjukova – studiju programma Māszinības, 1. kursa studente;
Anna Marija Vītola – studiju programma Ārstniecība, 2. kursa studente;
Vladislavs Klapenkovs – studiju programma Ārstniecība, 1. kursa students.

Sadarbības partneri