Jaunumi

22. Apr 2020

Informācija par kompensācijām par darbu reģionos

Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” (turpmāk – SAM 9.2.5.) projektu Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” (turpmāk – Projekts). Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības jomā – iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas, attiecīgi paredzot kompensācijas ārstniecības personām par darbu ārpus Rīgas. Projekta ietvaros uz kompensācijām par darbu reģionos var pretendēt ārsti un zobārsti, kas sertificēti specialitātē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu sertifikāciju, kā arī ārsta palīgi, medicīnas māsas, māsas palīgi, vecmātes, fizioterapeiti, ergoterapeiti, zobu higiēnisti, zobārsta asistenti un zobārstniecības māsas, kas reģistrēti ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveidi.

SAM 9.2.5. saistošajos Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.158 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” īstenošanas noteikumi” ir norādīta virkne nosacījumu, kuriem vienlaicīgi jāizpildās, lai Projekta ietvaros iepriekš minētās ārstniecības personas varētu pretendēt uz kompensāciju par darbu reģionā.

Projekta ietvaros ārstniecības personas var pretendēt uz sekojošiem kompensāciju veidiem:

  • vienreizēja kompensācija ārstniecības personām par darbu reģionos (un papildu kompensācija par katru ģimenes locekli);
  • ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācija ārstniecības personām;
  • atbalsta pasākumu kompensācija ģimenes ārsta prakses pārņemšanai par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu:ģimenes ārstam, kurš nodod ģimenes ārsta praksi;
  • ģimenes ārstam, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi.

 

Papildus informācija par Projektu pieejama mājaslapā http://www.talakizglitiba.lv/projekti/kompensacijas-arstniecibas-personam-par-darbu-regionos

Sadarbības partneri