Projekti

Eiropas Sociālā fonda projekts “Izaugsme un nodarbinātība”

Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros Veselības ministrijas izsludinātā iepirkuma rezultātā pretendentu apvienība Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža (RSU SKMK) un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) ieguvusi tiesības nodrošināt ārsta palīgiem apmācības akreditētā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Ārstniecība” ar kvalifikāciju „Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

Pēc sekmīga valsts noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, tiek garantēta valsts atzīta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma izsniegšana ar kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”, kā arī neatliekamā medicīnā strādājošiem sadarbībā ar LR Neatliekamās medicīnas asociāciju, tiek nodrošināta iespēja iegūt sertifikātu “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

Studiju process norit nepārtraucot darbu. Eiropas struktūrfondu finansējums nodrošina koledžas absolventa pilnīgu darbavietas izvēles un mobilitātes brīvību bez jebkādām finansiālām saistībām. Vairāk informācijas “Ārstniecība” studiju nodaļā.

 

Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija

2018.gada 22. Februārī Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) noslēgusi Sadarbības līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta 

„Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/010, īstenošanu. Skatiet informāciju šeit.

Projekta ietvaros plānots izveidot simulāciju centru, kurā Māszinību un Ārstniecības programmu studenti apgūs un pilnveidos klīniskās un praktiskās zināšanas.

Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta projekts

2010. gada 16.septembrī noslēgts līgums Nr. KPFI-3/25 ar LR Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” īstenošanu, ko līdzfinansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, veikusi Dienesta viesnīcas ēkas renovāciju.

Vairāk par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta norisi lasiet šeit

Eiropas reģionālā attīstības fonda projekts

2010. gada 1.maijā noslēgta vienošanās Nr. 2010/0125/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/020 par projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža veikusi infrastruktūras modernizēšanu veselības aprūpes studiju programmās. Projekta ietvaros tika veikti vairāki infrastruktūras modernizēšanas darbi.

Telpu renovācija – pārplānojot un renovējot telpas, tika izveidotas jaunas auditoriju un laboratoriju telpu grupas, pielāgota infrastruktūra un vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem un koledžas studentiem ar bērniem.

Iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizēšana – datortehnikas un biroja tehnikas, medicīniskās iekārtu, medicīnisko instrumentu, bērnu rotaļu istabas aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde.

Bibliotēkas modernizēšana – telpu renovācija, pamatlīdzekļu, inventāra un mēbeļu iegāde.

Vairāk par ERAF projekta norisi lasiet šeit

Sadarbības partneri