Studiju programmas

Ārstniecība

KVALIFIKĀCIJA – ĀRSTA PALĪGS

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00
Kvalifikācija: ārsta palīgs
Studiju ilgums: 3 gadi (120 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība
Studiju maksa: studijas budžeta vietās

Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas

Ārstniecības izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
» Studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/klīniskās prakses) – 89 KP;
» Prakse (ārpus izglītības iestādes) – 21 KP;
» Kvalifikācijas darbs – 10 KP
Ārstniecības izglītības programmas apjoms ir 120 kredītpunkti (turpmāk KP), kas tiek iegūti trīs gadu (6 semestru) laikā. KP ir uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 darba stundām.

Studiju kursu un prakšu izvēli un saturu nosaka Profesijas standarts PS 0262 – 03.06.2004., kā arī LR MK noteikumi Nr. 141. – 20.03.2001, Nr. 68 – 19.02.2002. Patstāvīgais darbs –35% no studiju kursu teorētisko nodarbību stundu skaita.

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00

STUDIJU PLĀNS. Skatīt šeit.

KVALIFIKĀCIJA – NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTA PALĪGS

Studiju ilgums: 1 gads (40 kredītpunkti) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: I līmeņa augstākā izglītība un iegūta kvalifikācija Ārsta palīgs
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
Studiju maksa: iespēja studēt par Eiropas Struktūrfondu līdzekļiem

KVALIFIKĀCIJA – NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTA PALĪGS

Studiju ilgums: 2 gadi (80 kredītpunkti) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Feldšeris
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
Studiju maksa: iespēja studēt par Eiropas Struktūrfondu līdzekļiem

Vairāk informācijas šeit!

KVALIFIKĀCIJA – AMBULATORĀ DIENESTA ĀRSTA PALĪGS

Studiju ilgums: 2 gadi (80 kredītpunkti) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Feldšeris
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu

STUDIJU PLĀNS 
Ambulatorā dienesta ārsta palīgiem skatīt šeit.

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgiem skatīt šeit.

 KVALIFIKĀCIJA – AMBULATORĀ DIENESTA ĀRSTA PALĪGS

Studiju ilgums: 1 gads (40 kredītpunkti) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: I līmeņa augstākā izglītība un iegūta kvalifikācija Ārsta palīgs
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu.

Studiju programmas ir akreditētas.

ECTS struktūrvienības koordinators: Studiju programmu “Māszinības” un “Ārstniecība” vadītāja Linda Alondere

Sadarbības partneri