Studiju programmas

Māszinības

KVALIFIKĀCIJA – MĀSA

Studiju kursā “Māszinības” reflektantu uzņemšana 2021./2022. mācību gadā nenotiek, pamatojoties uz 2019. gada 29. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 537 “Par konceptuālo ziņojumu “Par māsas profesijas turpmāko attīstību”.

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 723 00
Kvalifikācija: māsa
Studiju ilgums: 4 gadi (160 kredītpunkti)*
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas

Studiju maksa: iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem

*  profesionālā bakalaura programma “Māszinības” tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Universitāti

Māszinību izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:

  • Studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/klīniskās prakses) – 82 KP
  • Prakse (ārpus izglītības iestādes) – 28 KP
  • Kvalifikācijas darbs – 10 KP

Studiju kursu un prakšu izvēli un saturu nosaka Profesijas standarts PS 0146 – 07.01.2003., kā arī LR MK noteikumi Nr.141 – 20.03.2001., Nr.68 – 19.02.2002., Nr.268 – 24.03.2009. un ES sektorālās direktīvas. Patstāvīgais darbs –35% no studiju kursu teorētisko nodarbību stundu skaita.

Studiju plānu skatīt šeit.

Studiju plānu no 2020./2021. m.g. skatīt šeit.

KVALIFIKĀCIJA – INTERNĀS APRŪPES MĀSA
BĒRNU APRŪPES MĀSA
ANESTĒZIJAS, INTENSĪVĀS UN NEATLIEKAMĀS APRŪPES MĀSA
AMBULATORĀS APRŪPES MĀSA
ĶIRURĢISKĀS APRŪPES MĀSA

* No 2020./2021. m.g. reflektanti studiju programmā netiek uzņemti.

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 723 00
Kvalifikācija: Internās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsa, Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, Ambulatorās aprūpes māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsa
Studiju ilgums: 2 gadi (80 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Māsa
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu

Māszinību izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:

  • Studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/klīniskās prakses) – 56 KP
  • Prakse (ārpus izglītības iestādes) – 16 KP
  • Kvalifikācijas darbs – 8 KP

ECTS struktūrvienības koordinators: Studiju programmu “Māszinības” un “Ārstniecība” vadītāja Linda Alondere

Sadarbības partneri