Jaunumi

12. Feb 2020

KPFI

PAMATINFORMĀCIJA
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums LU Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža 16.09.2010. noslēgusi līgumu  Nr. KPFI-3/25 ar LR Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas  vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” īstenošanu, ko līdzfinansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

system/application/uploads/file/kpfi.jpg

Finansējuma saņēmējs

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, reģ.nr.90000014902, Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079

Projekta nosaukums

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas  vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

Projekta īstenošanas vieta

Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079

Projekta izmaksas un finansējuma avoti

Projekta kopējās izmaksas:  315 401.99 Ls

Kopējās attiecināmās izmaksas:  274 376.00 Ls.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta   finansējums  233 219.00 Ls 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas finansējums  82 182.99 Ls

KPFI finansēto projektu atklāts konkurss

„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”

Līgums par projekta īstenošanu

Nr. KPFI-3/25

Projekta īstenošanas termiņš

16.09.2010. – 01.12.2012.

Projekta mērķis:
Uzlabot Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas (turpmāk – koledža) lietojumā esošas ēkas Hipokrāta ielā 1, Rīgā energoefektivitāti, lai panāktu siltumenerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu. Sasniedzamie energoefektivitātes rādītāji: siltumenerģijas patēriņš apkurei 71 kWh/m2 gadā, oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,504 kgCO2/Ls gadā, oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 118 t CO2/ gadā.

Projekta ietvaros paredzētas sekojošas aktivitātes:
1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvuzraudzība, autoruzraudzība.
2. Vienkāršotās renovācijas būvdarbi:
         – fasādes siltināšana un apdare
         – jumta konstrukcijas siltināšana un seguma atjaunošana
         – pamatu siltumizolācijas ierīkošana
         – apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana
         – pabeigtā objekta termofotografēšana
3. Projekta publicitāte. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte, panākts  apsaimniekošanas izmaksu samazinājums, uzlabots ēkas ārējās fasādes vizuālais risinājums, palielināts ēkas ekspluatācijas laiks.

PROJEKTA NORISE
KPFI projekta gaita (22.11.2011.)
KPFI projekta gaita (29.02.2012.)
KPFI projekta gaita (19.04.2012.)
KPFI projekta gaita (18.05.2012.)
LURMK KPFI projekta prezentācija 23.05.2012
KPFI projekta gaita (28.06.2012.)
KPFI projekta gaita (28.08.2012.)
KPFI projekta gaita (28.09.2012.)
KPFI projekta noslēgums (10.10.2012.)

Sadarbības partneri