Jaunumi

11. Feb 2020

Latvijas Universitātes SAM823 projekts “Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē” īstenošanas uzsākšana.

Latvijas Universitāte 2018.gada 12.novembrī uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē”. 

Projekts tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 8.2.3 “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ietvaros. 

Projekta mērķis ir pilnveidot Latvijas Universitātes (t.sk. tās koledžu – Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas un LU Rīgas medicīnas koledžas) esošo studiju programmu satura kvalitāti, un efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LU pārvaldību t.sk. organizatorisko un pārvaldības struktūru), kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. 

Projektā ietvertās galvenās darbības: 

D1. Projekta vadība un īstenošana; 

D2. Esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozaru attīstības vajadzībām; 

D3. Organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveide; 

D4. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide; 

D5. Vadības personāla kompetenču pilnveide; 

D6. E-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana; 

D7. Informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši, no 2018.gada 11.novembra līdz 2020.gada 31.oktobrim.

Projektā plānotās izmaksas: kopā – 2 612 900 Eur, t.sk. 85% – Eiropas Sociālā fonda finansējums (2 220 965 Eur), 15 % – valsts budžeta līdzfinansējums (391 935 Eur).

Projektā paredzamie, sasniedzamie rezultāti:       
Veikts cilvēkresursu attīstības vajadzību un prasmju pētījums un izstrādātas rekomendācijas, veikta esošo studiju programmu satura un struktūras analīze, izstrādāts studiju programmu pilnveides plāns, īstenoti studiju programmu pilnveides pasākumi, organizēta starptautiska studiju programmu inovāciju konference, izstrādāts izglītības zinātnes nozares kvalifikāciju struktūras projekts, dalība starptautiskā pedagogu profesionālās sadarbības tiklā, izveidota studiju vietas izcenojuma noteikšanas sistēma, izstrādāts studentu izmitināšanas cenu politikas projekts, uzlabota finanšu rezultātu plānošanas sistēma, modernizēta atalgojuma sistēma, veikts struktūrvienību un administrācijas amatu funkciju ārējais izvērtējums saistībā ar iespējami efektīvu un optimālu LU Attīstības stratēģijā noteikto rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, izstrādāts uz individuālo sniegumu orientētas akadēmiskās darbības atbalsta pasākums, veikts atalgojuma un motivācijas sistēmas ārējais novērtējums, pilnveidota LU kvalitātes vadības sistēma un LU izcilības modelis, veikta LU kvalitātes politikas aktualizācija, stiprināta LU kapacitāte dalībai starptautiskos reitingos, izstrādāta LU kvalitātes sistēmas novērtēšanas metodika, dalība starptautiskajā biedrībā EFQM un Latvijas Biznesa efektivitātes asociācijā BEA, izstrādātas iekšējā audita procedūras, īstenoti akadēmiskā godīguma veicināšanas pasākumi, pilnveidotas vadības personāla kompetences, izstrādāti, pilnveidoti un optimizēti e-risinājumi.

Sadarbības partneri