ERAF

Saistīts attēls

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta
„Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/010

02.08.2019.

2019.gada maijā norisinās darbs pie atkārtota iepirkuma sagatavošanas. Iepirkumu komisijas sēdē 20.maijā apstiprināts atkārtotā iepirkuma nolikums. Paredzēts iegādāties pieauguša pacienta reanimācijas un aprūpes manekenus, pediatriska pacienta manekenu, dzemdību simulācijas manekenu, medicīnas mēbeles, mulāžas praktisko iemaņu apmācībai. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā atklāts konkurss izsludināts 29.maijā, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2.jūlijs. 2019.gada jūlijā notika saņemto piedāvājumu izvērtēšana un komunikācija ar pretendentiem, pārliecinoties par piedāvājumu atbilstību izvirzītajām prasībām. Pretendenti iesniedza savas atbildes līdz 17.jūlijam. Līdz 1.augustam pretendentam – ārvalsts uzņēmumam – jāiesniedz izziņas Iepirkumu likuma 42.panta 1.daļas 1.punktā paredzētajā kārtībā. Nākamā iepirkumu komisijas sēde paredzēta 6.augustā.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.05.2019.

2019.gada 7.martā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināts atklāts konkurss “Simulāciju centra medicīnas aparatūras, manipulāciju trenažieru, simulāciju modeļu un manekenu iegāde ”. Pretendenti varēja iesniegt piedāvājumus par 7 iepirkuma daļām.2019.gada 8.aprīlī atvērti saņemtie piedāvājumi. Diemžēl, uz vienu no iepirkuma daļām – Medicīnas mēbeles – netika saņemti piedāvājumi. Visu aprīli ilga iepirkumu komisijas darbs piedāvājumu vērtēšanā, tika uzdoti jautājumi pretendentiem un izvērtētas saņemtās atbildes, kuras pretendenti iesniedza līdz 26.aprīlim. Komisija atzinusi par atbilstošiem piedāvājumus trijās iepirkuma daļās, līdz ar to koledžai būs iespējams iegādāties manekenu ārstu palīgu programmas studentu apmācībai neatliekamās palīdzības sniegšanai sarežģītu traumu gadījumos, kā arī aparatūru praktisko iemaņu apgūšanai (vakuuma sūkņus, operāciju lampu) Patlaban notiek līguma sagatavošana par iegādēm 95 849.95 euro apmērā (neskaitot PVN), konkursā uzvarējušais pretendents SIA Arbor Medical.Iepirkumu komisija sadarbībā ar akadēmisko personālu  strādā pie dokumentācijas sagatavošanas atkārtotam iepirkumam, kuru paredzēts izsludināt līdz maija beigām.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.03.2019.

2018. gada decembra beigās saņemts un uzstādīts konferenču zāles aprīkojums, kuras tehniskais nodrošinājums ļauj īstenot videokonferences augstā kvalitātē. Saņemts arī pārējais simulāciju centra IT nodrošinājums, kas kalpos par pamatu turpmākai simulāciju centra labiekārtošanai.

2019. gada janvārī  noslēdzies darbs pie simulāciju centram paredzētā mācību un medicīnas aprīkojuma saraksta apspriešanas un precizēšanas, kā arī aktualizēta tirgus cenu izpēte.

Februārī Latvijas Universitātē iesniegta un saskaņota iepirkuma dokumentācija simulāciju centra medicīnas aparatūras, manipulāciju trenažieru, simulāciju modeļu un manekenu iegādei. Izsludināts iepirkums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, sekos iepirkuma izsludināšana Elektronisko iepirkumu sistēmā. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas atklāta konkursa “Simulāciju centra medicīnas aparatūras, manipulāciju trenažieru, simulāciju modeļu un manekenu iegāde ” paredzamā līguma summa 270 000 EUR bez PVN. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.12.2018.

2018. gada novembrī iesniegta un saskaņota Latvijas Universitātē iepirkuma dokumentācija simulāciju centra IT nodrošinājuma iegādei. Veikti iepirkumi Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) par  monitoru, LCD paneļu un interaktīvā ekrāna iegādi. Izsludināts iepirkums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā par datoru, videokameru un konferenču zāles aprīkojuma iegādi.

Iepirkumi noslēgušies, saņemti atbilstoši piedāvājumi, norit darbs pie līgumu slēgšanas. Noslēdzies iepirkums EIS, piegādāti monitori un LCD paneļi, interaktīvā ekrāna piegāde notiks līdz 20.decembrim

Norit darbs pie simulāciju centram paredzētā mācību un medicīnas aprīkojuma saraksta apspriešanas un precizēšanas.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.10.2018.
Sasniegts noslēguma posms darbam pie pirmā iepirkuma nolikuma STEM projekta ietvaros paredzētā simulāciju centra IT nodrošinājuma iegādei. Norit darbs pie tehnisko specifikāciju sagatavošanas. 20.09.2018. noticis seminārs par projekta turpmāko īstenošanas gaitu ar mācībspēku iesaisti: simulāciju nodrošināšanas aprīkojumam izvirzāmo prasību apspriešana un precizēšana.
Sagatavots IT un video aprīkojuma izvietojuma plāns saskaņā ar laboratoriju un auditoriju plānojumu.
Koledžas padome 13.09.2018. noklausījās projekta realizācijas darba grupas ziņojumu par projekta mērķiem, plānotajiem rezultātiem, veicamo daru secību un padarīto līdz šī gada septembrim.


01.09.2018.
Turpinās darbs pie iepirkumu uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas. Notiek konsultācijas ar simulāciju centra veidošanā iesaistīto akadēmisko un tehnisko personālu, lai precizētu IT un video aprīkojumam izvirzītās prasības. Noris darbs pie iepirkuma nolikuma projekta izstrādes.
Vasaras periodā ir sagatavotas trīs laboratorijas telpas simulāciju aprīkojuma izvietošanai. Telpās ir iebūvētas kabīnes simulāciju vadības paneļu novietošanai. Šie darbi tika veikti par koledžas līdzekļiem.


08.08.2018.

Sadarbības līguma par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/010, īstenošanu ietvaros pašreiz norit darbs pie iepirkuma procedūras uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas IT un video aprīkojuma iegādei.


01.06.2018.
Ir uzsākta tirgus izpēte, lai sagatavotos simulāciju centra informāciju tehnoloģiju un video aprīkojuma iepirkumam, kas paredzēts 2018.gada 4.ceturksnī.
Tiek apzinātas aparatūras un tehnoloģiju šī brīža cenas, lai pamatotu iepirkuma procedūras izvēli, kā arī veikta izpēte par ekspertu piesaistes nepieciešamību iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošanai.


02.03.2018.

2018.gada 22. Februārī LatvijaUniversitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) noslēgusi Sadarbības līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/010, īstenošanu.

Sadarbības kopējais mērķis ir Latvijas Universitātes kā Vadošā partnera un LU RMK studiju virzienu infrastruktūras modernizācija STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika). Sīkāku informāciju par projektu skatiet šeit.

 

Sadarbības partneri