Nordplus

NORDPLUS

Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada piedalās arī Baltijas valstis.

Programmas mērķis ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.
Nordplus programmas aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Nordplus Augstākās izglītības programma atbalsta studentu un pasniedzēju apmaiņas braucienus, projektus un sadarbības tīklus augstākās izglītības jomā Ziemeļu un Baltijas reģionā.
Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.

Programmas ietvaros atbalstu iespējams saņemt mobilitātēm, kursiem, studiju programmu izveidei, tīklojumu aktivitātēm un projektiem.
LU Rīgas Medicīnas koledža Nordplus programmā iesaistījusies 2010./2011. akadēmiskā gadā.

Vairāk par Nordplus

Neskaidrības par pietiekšanos apmaiņas programmās risināt palīdzēs koordinatore Kristiāna Kalniņa +371 67840747 vai erasmus@rmkoledza.lv (215. kab.)

 

Nordplus Higher Education program was founded by Nordic Council of Ministers in 1988/1989. Originally only Nordic countries participated in the program, but since 2008 the Baltic States have also participated.The program aims at improving and innovating the education systems of the Nordic and Baltic countries.

The activities of the Nordplus Higher Education program are based on an agreement between educational institutions and organizations within the countries of the program. The program supports projects that promote acquisition of knowledge, exchange and networking.

Nordplus Higher Education Program supports student and lecturer exchange trips, projects and networks in the field of higher education in the Nordic and Baltic regions. The program involves the Baltic and Nordic countries: Denmark (including Greenland and Faroe Islands), Finland (including the Åland Islands), Iceland, Norway, Sweden, Latvia, Lithuania and Estonia.

Within the framework of the program, it is possible to receive support for mobility, courses, curriculum development, networking activities and projects. The Riga Medical College of the University of Latvia has entered the Nordplus Higher Education program in 2010/2011 academic year.

More about Nordplus

Any uncertainties about applying for exchange programs will be managed by coordinator Kristiāna Kalniņa +371 67840747 (room 215) or erasmus@rmkoledza.lv

 

Sadarbības partneri