Stipendijas

Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus atbilstoši attiecīgās studiju programmas studiju plānam, iegūstot attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un studē par valsts budžeta līdzekļiem!

Lai pieteiktos stipendijas iegūšanai, kuras minimālais apjoms mēnesī ir 140 EUR , nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu 

Ar stipendijas piešķiršanas nolikumu varat iepazīties šeit.

Stipendiju piešķiršanas komisija

Stipendiju piešķiršanas komisijas izveidi un darbības mērķus nosaka LU RMK Stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums, kas izstrādāts saskaņā ar: MK noteikumiem Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”(02.09.2004.) MK noteikumi Nr. 511 „Grozījumi MK 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 ”Noteikumi par stipendijām”” un LU Senāta 28.12.2009. lēmumu Nr. 307 „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas nolikumu”.

Stipendiju komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī. Nepieciešamības gadījumā komisijas sēdes notiek vairākas reizes semestrī.

Stipendiju komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja: Sarmīte Villere – direktora vietniece izglītības darbā, komisijas locekle

Jeļena Kuzņecova – lektore, komisijas locekle

Andrejs Viktorovs – lektors, komisijas loceklis

Anastasija Kovaļova – Ārstniecība I kurss, komisijas locekle

Rometa Johanna Tjuha – Ārstniecība II kurss, komisijas locekle

Matīss Andžs – Ārstniecība III kurss, komisijas loceklis

Sadarbības partneri