Stipendijas

Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus atbilstoši attiecīgās studiju programmas studiju plānam, iegūstot attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un studē par valsts budžeta līdzekļiem!

Lai pieteiktos stipendijas iegūšanai, kuras minimālais apjoms mēnesī ir 99.60 eur, nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu 

Pieteikumus stipendijai iesniegt:

211. vai 212. kabinetā no plkst. 10:00 – 16:00

Ar stipendijas piešķiršanas nolikumu varat iepazīties šeit.

Stipendiju piešķiršanas komisija

Stipendiju piešķiršanas komisijas izveidi un darbības mērķus nosaka LU RMK Stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums, kas izstrādāts saskaņā ar: MK noteikumiem Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”(02.09.2004.) MK noteikumi Nr. 511 „Grozījumi MK 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 ”Noteikumi par stipendijām”” un LU Senāta 28.12.2009. lēmumu Nr. 307 „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas nolikumu”.

Stipendiju komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī. Nepieciešamības gadījumā komisijas sēdes notiek vairākas reizes semestrī.

Stipendiju komisijas sastāvs:

Sarmīte Villere – direktores vietniece izglītības darbā, komisijas locekle

Jeļena Kuzņecova – lektore, komisijas locekle

Sandra Seimane- lektore, komisijas locekle

Elīna Savickaite – Māszinības I kurss, komisijas locekle

Laura Einika – Ārstniecība I kurss, komisijas locekle

Kintija Ivanova – Ārstniecība II kurss, komisijas locekle

Una Bergmane – Māszinības II kurss, komisijas locekle

Monta Kaliņuka – Ārstniecība I kurss, komisijas locekle

Sintija Juhansone – Māszinības I kurss, komisijas locekle

 

Sadarbības partneri