Jaunumi

08. Feb 2017

MĀSZINĪBAS

KVALIFIKĀCIJA – MĀSA

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Programmas kods: 41 723 00
Kvalifikācija: māsa 
Studiju ilgums: 3 gadi (120 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība 
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas

Maksas vietas 700 EUR gadā

Māszinību izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
» Studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/klīniskās prakses) – 85KP
» Prakse ( ārpus izglītības iestādes) – 25KP
» Kvalifikācijas darbs – 10 KP

Māszinību izglītības programmas apjoms ir 120 kredītpunkti (turpmāk KP), kas tiek iegūti trīs gadu (6 semestru) laikā. 1 KP atbilst 40 darba stundām. 

Studiju kursu un prakšu izvēli un saturu nosaka Profesijas standarts PS 0146 – 07.01.2003., kā arī LR MK noteikumi Nr. 141. – 20.03.2001, Nr. 68 – 19.02.2002. un ES sektorālās direktīvas. Patstāvīgais darbs –35% no studiju kursu teorētisko nodarbību stundu skaita.

Studiju plānu skatīt šeit.

KVALIFIKĀCIJA – INTERNĀS APRŪPES MĀSA
                              BĒRNU APRŪPES MĀSA
                              ANESTĒZIJAS, INTENSĪVĀS UN NEATLIEKAMĀS APRŪPES MĀSA 
                              AMBULATORĀS APRŪPES MĀSA
                              ĶIRURĢISKĀS APRŪPES MĀSA

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Programmas kods: 41 723 00
Kvalifikācija: Internās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsa, Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, Ambulatorās aprūpes māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsa
Studiju ilgums: 2 gadi (80 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā izglītība ar māsas kvalifikāciju
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas

Māszinību izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
» Studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/klīniskās prakses) – 56 KP
» Prakse ( ārpus izglītības iestādes) – 16 KP
» Kvalifikācijas darbs – 8 KP

Māszinību izglītības programmas apjoms ir 80 kredītpunkti (turpmāk KP), kas tiek iegūti trīs gadu (4 semestru) laikā. 1 KP atbilst 40 darba stundām. 

Studiju kursu un prakšu izvēli un saturu nosaka Profesijas standarts PS 0146 – 07.01.2003., kā arī LR MK noteikumi Nr. 141. – 20.03.2001, Nr. 68 – 19.02.2002. un ES sektorālās direktīvas. Patstāvīgais darbs –35% no studiju kursu teorētisko nodarbību stundu skaita.

Iekļautie studiju kursi specializācijai:
Internās aprūpes māsa
Pacientu aprūpe internā medicīnā I – 2KP; Pacientu aprūpe internā medicīnā II – 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai – 2KP

Bērnu aprūpes māsa
Bērna attīstības un aprūpes pamatprincipi – 2 KP; Bērna aprūpe hronisku un akūtu saslimšanu gadījumā 2 – KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai bērniem – 2 KP 

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa
Anestezioloģija un pacientu aprūpe – 2 KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai – 2KP; Intensīvās terapijas pacientu aprūpe – 2KP

Ambulatorās aprūpes māsa
Pacientu aprūpe ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos I – 2KP; Pacientu aprūpe ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos II – 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai – 2KP

Ķirurģiskās aprūpes māsa
Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe – 2KP; Speciālā jeb nozaru ķirurģija un pacientu aprūpe – 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai – 2KP 

Studiju plānu skatīt šeit

Sadarbības partneri