Uzņemšana

UZŅEMŠANA

elektroniski: no 25.jūnija – 02.augustam

klātienē:      no 01.jūlija   – 15.augustam

studiju programmās:

MĀSZINĪBAS:

Māsa ir ārstniecības persona, kura patstāvīgi veic un vada pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, izglīto pacientus un viņu ģimenes locekļus, kā arī sabiedrību kopumā.

 

Ja Jums ir vidējā izglītība un/vai vidējā profesionālā izglītība:

Studiju ilgums: 3 gadi

Mācību forma: Pilna laika studijas

Studiju maksa: iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem

Kvalifikācija: Māsa

Ja Jums ir vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Māsa:

Studiju ilgums: 2 gadi

Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu

Studiju maksa: iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem

Kvalifikācija: Internās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsa, Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, Ambulatorās aprūpes māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsa.

 

Apgūstamie studiju kursi: Latīņu medicīniskā terminoloģija; Klīniskās procedūras; Anatomija un fizioloģija; Rehabilitācija; Saskarsmes psiholoģija un socioloģijas pamati; Aprūpes filozofija un ētika; Pētniecības metodes; Mikrobioloģija un parazitoloģija; Farmakoloģija; Medikamentozā aprūpe māsas praksē; Aprūpe internajā medicīnā; Māszinības, vispārējā un profesionālā ētika; Aprūpes process; Sabiedrības veselība un pacientu drošība, u.c. kvalifikācijai atbilstoši studiju kursi.

 

ĀRSTNIECĪBA:

Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura nosaka pacientiem diagnozi un ārstēšanu, patstāvīgi izraksta medikamentus, nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi visos veselības aprūpes līmeņos, organizē un vada savu un kolēģu darbu, izglīto pacientus un sabiedrību locekļus, kā arī savas komandas dalībniekus un veicina savas profesijas attīstību.

 

Ja Jums ir vidējā izglītība:

Studiju ilgums: 3 gadi

Mācību forma: pilna laika studijas

Studiju maksa: valsts budžeta vietas

Kvalifikācija: Ārsta palīgs

 

Ja Jums ir vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Feldšeris:

Studiju ilgums: 2 gadi

Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu

Studiju maksa: iespēja studēt par Eiropas Struktūrfondu līdzekļiem

Kvalifikācija: Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

Studiju maksa: 700 EUR gadā

Kvalifikācija: Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs

Ja Jums ir I līmeņa profesionālā augstākā izglītība un iegūta kvalifikācija Ārsta palīgs:

Studiju ilgums: 1 gads

Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu

Studiju maksa: iespēja studēt par Eiropas Struktūrfondu līdzekļiem

Kvalifikācija: Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

Studiju maksa: 700 EUR gadā

Kvalifikācija: Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs

Apgūstamie studiju kursi: Latīņu valoda, Klīniskās procedūras; Anatomija un fizioloģija; Saskarsmes psiholoģija un socioloģijas pamati; Rehabilitācija; Saskarsmes psiholoģija; Uzņēmējdarbības modeļi; Pētniecības metodoloģija; Mikrobioloģija un higiēna; Toksikoloģija; Farmakoloģija un klīniskā farmakoloģija; Terapija, ķirurģija un traumatoloģija; Radioloģijas pamati; Internā medicīna; Vispārējā un speciālā ķirurģija; Neatliekamā traumatoloģija; Intensīvā un neatliekamā terapija; Katastrofu medicīna, u.c. kvalifikācijai atbilstoši studiju kursi.

 

MASĀŽA UN HIDROTERAPIJA:

Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.

 

Ja Jums ir vidējā izglītība:

Studiju ilgums: 2 gadi

Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu

Studiju maksa: 1000 EUR gadā

Kvalifikācija: Masieris

 

Ja Jums ir augstākā, t.sk. pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīniskā vai jebkura cita):

Studiju ilgums: iespējams pielīdzināt studiju priekšmetus, samazinot studiju laiku

Studiju maksa: 1000 EUR gadā

Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu

Kvalifikācija: Masieris

 

Apgūstamie studiju kursi: Saskarsmes psiholoģija; Anatomija un fizioloģija; Ievads hidroterapijā; Higiēna un epidemioloģija; Dermatoloģija; Ievads masāžā; Ievads neatliekamajā medicīnā; Masiera darba organizācija; Masāžas un hidroterapijas tehnikas un paņēmieni; Specifiskas masāžas; Biofizikas un bioķīmijas pamati; Masāžas un hidroterapijas īpatnības vispārīgajā un speciālajā ķirurģijā; Balneoloģija un klimatterapija, u.c. kvalifikācijai atbilstoši studiju kursi.

______________________________________________________

Hipokrāta ielā 1, 2. stāvā, Studiju daļā, 211. – 213.kabinetā Dokumentu iesniegšana reflektantiem:

  • darba dienās no plkst. 10.00 – 16.00 (no 12.30 līdz 13.00 pusdienu pārtraukums)

Iesniedzamie dokumenti:

  • pase vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
  • 1 fotogrāfija (3×4);
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;
  • personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību no 2004.gada, jāiesniedz centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas Latviešu valodā un svešvalodā.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

Vairāk informācijas pa tālr.:

  • Studiju programmas “Māszinības” metodiķe 67840743
  • Studiju programmas “Ārstniecība” metodiķe 67840749
  • Studiju programmas “Masāža un hidroterapija” metodiķe 67840748

 

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu EUR 10,00, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.* 

Reģistrācijas maksu iespējams segt skaidrā naudā uz vietas LU Rīgas Medicīnas koledžā vai ar pārskaitījumu:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr. 90000014902

A/S Swedbank
Norēķinu konts Nr: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22

A/S DNB banka
Norēķinu konts Nr: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X

*Reģistrācijas maksas apjomu nosaka, pamatojoties uz koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. Ja reflektants izlemj nepiedalīties konkursā vai nestudēt pēc imatrikulācijas, nauda netiek atmaksāta. Reģistrācijas maksa nav jāmaksā, piesakoties ESF finansētajai Ārstniecības programmai.

 

Sadarbības partneri