Uzņemšana

Kļūsti par pieprasītu profesiju pārstāvi!

Uzņemšana 2021./2022. m.g.

 • Elektroniski 28.06. – 9.07.

 • Klātienē 5.07. – 23.07.

 

Māszinības

(uzņemšana nenotiek)

Ārstniecība

Masāža

un hidroterapija

 

Optometrija

Iesniedzamie dokumenti:

 • pase vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • 1 fotogrāfija (3×4);
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību no 2004.gada, jāiesniedz centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus

Uzņemšanas dokumentus skatīt šeit

 • Uzņemšanas noteikumi
 • Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos posmos
 • Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību
 • Kārtību, kādā LU RMK studenti tiek nodrošināti ar gultas vietu dienesta viesnīcā skatīt šeit
 • Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus skatīt šeit

Vairāk informācijas pa tālr.:

 • Studiju programmas “Māszinības” metodiķe 67840743
 • Studiju programmas “Ārstniecība” metodiķe 67840749
 • Studiju programmas “Masāža un hidroterapija” metodiķe 67840748
 • Studiju programma “Optometrija” 67840748

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu EUR 10,00, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.*

Reģistrācijas maksu iespējams segt skaidrā naudā uz vietas LU Rīgas Medicīnas koledžā vai ar pārskaitījumu:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr. 90000014902

A/S Swedbank
Norēķinu konts Nr: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22

Luminor Bank AS
Norēķinu konts Nr: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X

*Reģistrācijas maksas apjomu nosaka, pamatojoties uz koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. Ja reflektants izlemj nepiedalīties konkursā vai nestudēt pēc imatrikulācijas, nauda netiek atmaksāta. Reģistrācijas maksa nav jāmaksā, piesakoties ESF finansētajai Ārstniecības programmai.

Sadarbības partneri