Sākums

25. Jūn 2024

Elektroniskā UZŅEMŠANA ir sākusies!

Elektroniskās pieteikšanās veidlapu meklē ŠEIT!

  • Uzņemšanas datumi 2024. gadā

Reflektantu pieteikšanās notiek atkarībā no izvēlētā veida:
✔ dokumentu pieņemšana elektroniski – 25.06.-12.07.2024.
✔ dokumentu pieņemšana klātienē – 01.07.-23.07.2024.

  • Kā var pieteikties studijām?

Pieteikties studijām var:
✔ personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai
nepieciešamo iepriekšējo izglītību;
✔ pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta
kopiju un studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu oriģinālus;
✔ elektroniski. Parakstot studiju līgumu, uzrāda dokumentu oriģinālus un apliecina savu
personību klātienē.

  • Kādi dokumenti jāuzrāda?

Reģistrējoties studijām reflektants:
✔ aizpilda reģistrācijas veidlapu studijām (aizpilda iesniedzot dokumentus),
✔ iesniedz pases vai personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu,
✔ iesniedz iegūto vispārējo vidējo un/vai vidējo profesionālo izglītību apliecinoša dokumenta
(atestāta) un pielikuma kopiju, uzrādot oriģinālus,
✔ iesniedz centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus)
vai to izdrukas no Valsts izglītības satura centra datu bāzes,
✔ iesniedz 1 (vienu) fotogrāfiju 3x4cm,
✔ iesniedz personas datu maiņu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus,
✔ iesniedz bāreņa, invalīda u.c. apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu,
✔ veic maksu par dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju, pamatojoties uz LU RMK maksas
pakalpojumu cenrādi. Ja reflektants izlemj nepiedalīties konkursā vai nestudēt pēc
imatrikulācijas, nauda netiek atmaksāta.
✔ bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša dokumenta orģināla
uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas tiek atbrīvoti.

  • Uzņemšanas konkurss

Par uzņemšanas konkursa nosacījumiem, plašāku informāciju meklē šeit!

Sadarbības partneri