Zinātniskā darbība

AKSELS ROSHOFS

Izglītība Rīgas Medicīnas institūts: Ārsta specialitāte

Rīgas Medicīnas institūts: Internatūra ķirurģijas specialitātē

Sertificēts ķirurgs

Akadēmiskais amats Docents
Studiju kurss/-i Traumatoloģija

Akūtie stāvokļi traumatoloģijā

Traumatoloģija un ķirurģija ambulatorajā praksē

Zinātniskās darbības virzieni Ķirurģijas specialitāte un pacientu aprūpe, ārstēšana un veselības aprūpes speciālistu praksi ietekmējošie faktori un aktuālie jautājumi, politraumas aprūpe.
Kontaktinformācija aksels.roshofs@rmkoledza.lv

SARMĪTE VILLERE

Izglītība Rīgas Medicīnas institūts: Ārsta-pediatra kvalifikācija

Sertificēta, apmācīttiesīga Neatliekamās medicīnas ārste

Akadēmiskais amats Docente
Studiju kurss/-i Neatliekamā medicīna I

Neatliekamā medicīna II

Zinātniskās darbības virzieni Ārsta palīga kompetenču apguve izglītošanas procesā: mācību prakses, klīniskās prakses un kvalifikācijas prakses nozīme, metodisko materiālu izveide neatliekamā medicīnā.
Kontaktinformācija sarmite.villere@rmkoledza.lv

LINDA ALONDERE

Izglītība Latvijas Universitāte: Veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās (Mg.sc.sal.)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte: Pedagoģijas maģistra grāds (Mg.paed.)

Latvijas Universitāte: Profesionālais bakalaura grāds māszinībās un internās aprūpes māsas kvalifikācija

Latvijas Medicīnas akadēmija: Māszinību grāds

Akadēmiskais amats Docente
Studiju kurss/-i Profilaktiskā medicīna

Ētika un bioētika veselības aprūpē

Zinātniskās darbības virzieni Kompetence sabiedrības izglītošanā par veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi.

Jauniešu gatavība profesijas apguvei.

Kontaktinformācija linda.alondere@rmkoledza.lv

KRISTĪNE DETKOVA

Izglītība Profesionālā maģistra grāds klīniskajā optometrijā (M.Sc.)
Akadēmiskais amats Lektore
Studiju kurss/-i Kontaktlēcas

Mikrobioloģija

Briļļu tehnoloģija

Zinātniskās darbības virzieni Optometrijas asistenta profesijas aktuālās zinātniskās tendences un veselības aprūpes profilakse optikas nozarē.
Kontaktinformācija kristine.detkova@ocvision.eu

EVIJA LEVENŠTEINA

Izglītība Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte:  Ārsta grāds 

Rīgas Stradiņa Universitāte: Infektologa specialitāte

Akadēmiskais amats Lektore
Studiju kurss/-i Infekciju slimības

Mikrobioloģija un parazitoloģija

Neatliekamā palīdzība dažādu infekciju gadījumos

Infekciju slimības un seksuāli transmisīvās slimības ambulatorajā praksē

Zinātniskās darbības virzieni Slimību profilakse, ārsta palīga kompetence, infekciju slimību profilakse un agrīna diagnostika.
Kontaktinformācija e.lauva@inbox.lv

PĒTERIS CIKMAČS

Izglītība Latvijas Universitāte: Fizikas Doktors (Dr.Phys.)
Akadēmiskais amats Docents
Studiju kurss/-i Redzes optika

Oftalmoloģiskie un optiskie instrumenti

Zinātniskās darbības virzieni Optometrijas aktuālās zinātniski praktiskās tendences un veselības aprūpes profilakse optikas nozarē.
Kontaktinformācija peteris.cikmacs@ocvision.eu

JEĻENA KUZŅECOVA

Izglītība Rīgas Stradiņa universitāte: Veselības zinātņu maģistra grāds (Mg.sc.sal.)

Latvijas Universitāte: Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte: Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija

Akadēmiskais amats Lektore
Studiju kurss/-i Klīniskās procedūras

Higiēna un epidemioloģija

Zinātniskās darbības virzieni Mācību procesa attīstība klīniskā vidē, pacientu drošība, higiēna un epidemioloģija.
Kontaktinformācija jelena.kuznecova@rmkoledza.lv

RAIVIS DAVIDSONS

Izglītība Latvijas Universitāte: Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija (Mg.iur.)

Latvijas Universitāte: Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē (Bc.sc.)

Akadēmiskais amats Lektors
Studiju kurss/-i Profesionālās darbības juridiskie aspekti
Zinātniskās darbības virzieni Tiesu prakse veselības aprūpes jomā un personas datu aizsardzībā.
Kontaktinformācija raivis.davidsons@rmkoledza.lv

KAIVA JURAŠEVSKA

Izglītība Fizikas doktora zinātniskais grāds medicīniskajā fizikā (Dr. phys)

Dabaszinātņu maģistra grāds optometrijā (M.Sc.)

Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā (B.Sc.)

Vizuālās mākslas skolotāja kvalifikācija (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Akadēmiskais amats Docente
Studiju kurss/-i Pētījumu metodoloģija, informācijas meklēšana un datu apstrādes metodes

Pētniecība specialitātē

Stils, dizains un estētika veselības aprūpes jomā

Zinātniskās darbības virzieni Estētiskie, pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti optometrista asistenta profesijā.

Pasākumi un paņēmieni saskarsmes spēju un mikroklimata uzlabošanai optikās.

Kontaktinformācija kaiva.jurasevska@gmail.com

LAILA CAUNE

Izglītība Latvijas Universitāte: Profesionālais bakalaura grāds “Veselības mācības un sporta skolotājs” (Bc.paed.), sertificēta masiere
Akadēmiskais amats Lektore
Studiju kurss/-i Ievads masāžā un masiera darba organizācijā

Klasiskās masāžas tehnikas un paņēmieni

Specifiskas masāžas I (arommasāža, pēdu pasāža, u.c.)

Specifiskas masāžas II (manuālā limfodrenāža)

Zinātniskās darbības virzieni Ārsnieciskās masāžas, psiholoģiskie faktori masiera darbā, masāžas iedarbība dažādu simptomu atvieglošanai vai profilaksei, masiera fiziskās un mentālās sagatavotības nozīme.
Kontaktinformācija laila.caune@rmkoledza.lv

ANDREJS VIKTOROVS

Izglītība Rīgas Medicīnas institūts: Ārsta specialitāte

Neatliekamās medicīnas ārsts, kardiologs, EKG speciālists

Akadēmiskais amats Lektors
Studiju kurss/-i Elektrokardioloģija

Neatliekamā elektrokardioloģija

Zinātniskās darbības virzieni Internā medicīna un tās apakšnozares kardioloģijas pacientu aprūpe, ārstēšana un veselības aprūpes speciālistu praksi ietekmējošie faktori un aktuālie jautājumi.
Kontaktinformācija andrejsdia@inbox.lv

KRISTAPS DVĒSELĪTIS

Izglītība Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija ar specializāciju sporta jomā
Akadēmiskais amats Asistents
Studiju kurss/-i Anatomija un fizioloģija

Figūras analīze

Biomehānikas pamati

Ergonomija

Zinātniskās darbības virzieni Sports, trigerpunkti, mīksto audu tehnikas, dažādas masāžas ierīces.
Kontaktinformācija kris.dves@gmail.com

Sadarbības partneri