ERAF

ERAF

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Finansējuma saņēmējs

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, reģ.nr.90000014902, Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta nosaukums

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās

Projekta īstenošanas vieta

Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079

Projekta attiecināmās izmaksas un finansējuma avoti

Kopējās apstiprinātās izmaksas: 241 638,00 Ls, t.sk.

–       Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 205 391,00 Ls

–       Latvijas valsts budžeta finansējums 17 323,00 Ls

–       Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas finansējums 18 924,00 Ls

Darbības programmas 2007.-2013.gadam nosaukums

„ Infrastruktūra un pakalpojumi” 

Apakšaktivitātes nr. un nosaukums

3.1.2.1.1. „ Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”

Vienošanās par pojekta īstenošanu nr.

2010/0125/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/020

Projekta īstenošanas termiņš

01.05.2010. – 31.07.2012.

Projekta vispārīgais mērķis vērsts uz Latvijas Universitātes aģentūras „ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” (turpmāk tekstā – LU RMK) sniegtās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, modernizējot koledžas infrastruktūru un nodrošinājumu ar iekārtām, tehnoloģijām un aprīkojumu prioritārajā veselības aprūpes jomā māszinībās un ārstniecībā.

Projekta specifiskais mērķis paredz nodrošināt izglītības pieejamību koledžā, pielāgojot vidi personām ar funkcionāliem traucējumiem, radot vienlīdzīgas iespējas studēt neatkarīgi no dzimuma, nodrošinot atbalstu studentiem ar bērniem.

Plānotās aktivitātes:

telpu renovācijas darbi: pārplānojot un renovējot telpas, tiks izveidotas jaunas auditoriju un laboratoriju telpu grupas, pielāgota infrastruktūra un vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem un koledžas studentiem ar bērniem;

iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizēšana: datortehnikas un biroja tehnikas, medicīniskās iekārtu, medicīnisko instrumentu, bērnu rotaļu istabas aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde;

bibliotēkas modernizēšana: telpu renovācija, pamatlīdzekļu, inventāra un mēbeļu iegāde.

Publicitāte

Izglītība un kultūra 31.03.11

Izglītība un kultūra 03.05.12

Izglītība un kultūra 10.01.13

Sadarbības partneri